Noait te âld om te learen

71 jier, mar seker net te âld om te learen. Wiesje Bruinsma hat yn Leppehiem de kursus “Kennismaken met de computer” folge. Se hat it sertifikaat helle en kin no mar e-maile mei har beppesizzers.