Peaske tûken te keap

Fedde Boonstra is ien fan de jongste ûndernimmers fan Reduzum. Lyk as Blijke Vellinga is hy al drok mei de tariedings foar de peaske. Troch strjitferkeap besiket er peasketûken oan de man te bringen.