Knuffelige testrit

It is hast safier dat Myja Zijlstra mei har berne-opfang “Bernewrâld” los kin. Foar dy tiid moat it spul wol testen wurde. Hjoed waard der in testrit makke mei de nije bolderkarre. By in tekoart oan bern, siet de karre no fol mei knuffels.