Earste ljipaai as jierdeikado

Jan Posthumus hat hjoed wol in hiel moaie jierdei. By Friens fûn er juster it earste ljipaai fan Boarnsterhim. Hy hat it hjoed oan boargemaster Schadd oerlange.