Guus Terpstra twa kear de earste

Juster fûn Guus Terpstra op itselde perseel as Jan Posthumus in twake. Dêrmei hat er it earste ljipaai fan Reduzum fûn. It twadde aaike wie foar syn skoalle, it AOC yn Ljouwert.