Ald wurde op Swinlân

It heien en it grûnwurk fan de seniorenwennings is klear. Mar fierder is der noch neat te sjen. Op dizze foto’s krije je al in aardich byld hoe moai oft ús âlderein letter komt te wenjen. Foto’s