De Jong, De Jong, De Jong

Feest yn Idaerd hjoed, want alle trije jonges fan Ignas en Sytske de Jong ha in earste priis wûn by de ûnderlinge gymnastykwedstriden yn Wergea. Wergea, Wurdum, Weidum en Reduzum dienen mei. Stânfries hie fjouwer tûzenste punt te min om de wikselbeker te winnen. Juf Elske moast sittendewei de lêste ynstruksjes jaan, om’t se juster blesseard rekke is. Foto’s