Warber as in bij

De Sakeklup is wer tige warber. De ûndernimmers binne drok dwaande wat moais foar ús te organisearjen. Hâld de Linepraat yn ‘e gaten, want dêryn kinne jo der alles oer lêze. De nije Linepraat falt dizze wike wer by eltsenien op ‘e matte.