Reduzum in doarp om fan te learen

Juster hawwe studinten filmopnamen makke yn ús doarp. Foar in ôfstudearskripsje oer û.o. de selswurksumheid yn ús doarp krigen in oantal wurkgroepen fan doarpsbelang besite fan de filmploech.