Ald papier

Juster is it âld papier wer ophelle. Yn 2007 is der 94.282 kg papier ophelle. It oantal kilo’s sakket alle jierren wat. We binne fan 107.000 kg ôfkaam.Lês fierder