Us Mem yn it middelpunt

En hjir soe ús Mem komme te stean. Op it middelpunt fan Fryslân, mei it sicht op har freondinnen yn it lân fan Tamme Tigchelaar. Spitich is dat it 1 april wie dat we dit skreaunen. Benijd wat Doarpsbelang wol op de wurklist fan de jiergearkomste fan moarn stean hat?