Kom nei de Bernewrâld

Oan ‘e Haedstrjitte 38 sil fan begin maaie ôf in lytsskalige berne-opfang plakfine. Myja Zijlstra noeget jong en âld út om ris te sjen oan de oare kant fan it finster. Elts is sneon 12 april fan tsien oant healwei fiven wolkom.