Himmeldei yn de buorren

Elkenien docht op syn eigen wize mei oan de himmeldei yn ús doarp. Doete Fopma helpt har mem mei it skjinmeitsjen fan harren part fan de strjitte.