Ferkearsoerlêst troch te hurd riden

Om’t der yn it doarp noch wolris te hurd riden wurdt, komme der 30 km stikkers op de pealtsjes yn de Haedstrjitte. Hjir op de krúsing mei de Haven binne se al goed sichtber.