Aardewerk is paardewerk

Dy droege grûn fan de nijbou is mei in skeppe mar min te bewurkjen. Dêrom is it moai dat we spesjalisten yn ús doarp ha. Durk Visser hat mei syn minikraan en frees al ferskate kilometers op it Swinlân ôflein.