Oan de stúdzje

Foar de ‘eindexamenkandidaten’ is der net folle tiid om te genietsjen fan it moaie waar. Sy binne drok oan ‘e stúdzje om hielendal klear te wêzen foar de eksamens, dy’t begjinne op 19 maaie.