15 meter heech

Juster waarden de stikkene lampen fan it sportfjild ferfongen. Om’t Jan Rodenburg dizze wike in heechwurker op it hiem hie, koe dit putsje der moai by. Sels doarst er der foar gjin goud yn, mar hy gunt syn personiel wol in moai Ăștsicht.