Alde maaie

12 maaie wie eartiids de dei dat arbeids- en pachtkontrakten ôfrûnen en nije yngongen. Dêrom waard op dy dei in soad troud en ferhuze. Noch hieltyd sjogge je rûn dy tiid in soad houliksadvertinsjes yn de krante.

Bron: Wikipedia