In slach om ‘e buorren

Oan de hân fan har nije boekje rûn de argyfgroep jûn har alderearste slach om ‘e buorren. Dit boekje mei allegear nijsgjirrichheden oer de histoarje fan it doarp, is foar € 5 te keap by Henk Korf (op skoalle) Foar nije bewenners en oare ynteressearre minsken sil de kuier begelied wurde troch in gids.