Rommelmerk rekord

Wat in moaie rommelmerk. It waar wie geweldich. Der wie in protte guod dêr’t se om njoggen oere al foar yn de rige stiene. Ferkeapers fan skoalle en de pjutteklas ferkochten hjoed foar ûngefear € 5800. In moai rommelmerk rekord. Foto’s