As it hier mar goed sit

De iene fervet de muorren, en oaren feie it hiem ris goed oan. Sels de kij fan boer Hijlkema boarstelje it hier nochris op. Alles om sneon mei de bedriuwedei tip top foar ’t ljocht te kommen