De sinne as enerzjybron

De sinne jout in soad enerzjy en as je dy opfange, dan kinne je dêr leuke dingen mei dwaan. It opwekken fan stroom en opwaarmjen fan wetter binne in pear mooglikheden. De mûnegroep wol jo dêr graach mear oer fertelle.Lês fierder