Skoalreiske groep 1 en 2

Efkes sitte, protte switte, T-shirt út, wiete snút, skuon kwyt, ponykar rydt, sinne skynt, bern ferdwynt, patat mei, moaie dei, skoalreiske 2008, it wie in pracht! Foto’s