By buorman oan de slach

De twa-ûnder-ien-kap wennings binne oplevere en sille meikoarten bewenne wurde. De bewenners en neiste buorlju stekke de hannen út ‘e mouwen om in sket tusken de húzen te pleatsen. Mei-inoar komt it wol klear.