Parkeren Grand Prix

Wêr en wannear de Grand Prix fan Reduzum plak fine sil, is noch net bekend. Mar op de D.S. Bangmastrjitte 94 binne se der klear foar. Besikers kinne har ferfiermiddel wol by har op it hiem kwyt.