IFK Jeu de Pelote

It Jeu de peloteteam fan Reduzum sil har moarn opmeitsje foar it IFK Jeu de Pelote. Op it plein fan Easterlittens dogge se in goai nei de wikselpriis “it pealtsje fan Easterlittens”. Om 19.30 is har earste wedstriid tsjin Baard. Sjoch fierder