Nei de boer

De lêste skoalwiken stean foar de bern fol fan reiskes en útstapkes. Sa koe groep 4 hjoed rûn snuffelje op de pleats fan juf Els. Boer Jehannes en syn knechten namen de bern mei in slach oer it hiem.
Sjoch mar