Steuring

Troch in stroomsteuring by de server hat de site der foar in grut part fan de dei ôf west. Us ekskuzes hjirfoar.