Needwaar soarget foar wetteroerlest

It needwaar fan jûster soarge der foar dat in part fan û.o. de Haedstrjitte blank stie. It rioel koe it oerfloedige reinwetter net sa rap ôffiere. It Wetterskip kaam fannemoarn del om de pomp fan it rioel te kontrolearjen.