De Freule

Moarn is de Freule yn Wommels. Oan dizze grutte keatspartij dogge foar keatsferiening Jan Reitsma de folgjende jongens mei: Julius Huistra, Folkert Bergsma en Robert Andringa.