Stjoer it mar troch…

Reduzum.com kin net bestean sûnder it nijs dat jim oanleverje. Mei mear as 1000 “reporters” yn ús doarp slagget dat al goed. Neist it besteande emailadres redactie@reduzum.net, kinne jo nijsgjirrige saken no ek trochmaile nei redactie@reduzum.com