It jild leit op ’e dyk

Soms fine je rinnend troch it doarp wolris in muntstikje op ‘e dyk. Je pakke him op en stekke it yn de bûse. Dit is it begin fan de hûnderttûzen, moat je mar tinke. Mar wêr leit dit wol hiel bysûndere muntstikje? Ra ra