Orkaan Gustav

Gustav hâldt net allinnich de bewenners fan Louisiana dwaande. Mar ek Coos en Loes Kuindersma. Yn maaie ha se dêr op fakânsje west. De skea dy’t Katrina yn 2005 oanrjochte hat is noch net iens opromme. Hja binne benijd hoe’t it dit kear ôfrint.