Wetter, wetter, wetter

It tema fan de merke slute mei de neisimmerfair perfekt oan by de waarsituaasje. En as der dan noch net genĂ´ch wetter is, dan sette guon minsken gewoan harren “kraan” iepen. Foto’s