Ik sil my efkes foarstelle…

Ik bin Jelte Vellinga en haw sûnt in pear wiken in poerbest plak by myn heit en mem op ‘e Haven.