Ynspraakjûn merke ferskood

De gearkomste fan de merkekommisje is ferskood. Eltsenien dy´t suggestjes hat foar de merke yn 2009 kin dat tongersdei 30 oktober om 20.00 oere yn kafee bar De Welp nei foaren bringe. Lês fierder