Lûdshinder ferkear op Oeriselsestrjitwei?

By de famylje Boonstra oan de Oeriselse strjitwei liket it derop dat se lêst ha fan ferkearshinder. Se hawwe yn har tún in grutte “lûdswâl” makke.