De kaai nei de skatkeamer

Groep 8 dy’t fan ’t simmer fan skoalle gien is, hat in medaillekast skonken oan de TDS. Woansdeitej├╗n ha de bern de kast oanbean oan de masters en juffen. De kast, makke troch de Van Marrums, is in pronkje wurden. Foto’s