Allinich foar bikkels

Foar de echte bikkels is in survivalrun prachtich. Troch sleaten, klimmend en klauterjend oan touwen en brêgen. En dan noch in bui rein. It makket Jan Posthumus neat út. By de rekreanten waard hy earste yn dizze race.