Biljertbobo’s

Foar de 25ste kear komme de bêste biljerters fan Boarnsterhim yn aksje. Tinke jo by de bêsten te hearren, jou jo dan op foar de foarrondes. Jo hoege net lid te wêzen fan in biljertferieniging.