Om ‘e wike

De boekebus dy’t okkerdeis by in ûngelok belutsen wie, wurdt foarearst ferfongen troch in oare bus. Nije wike stiet de bus lykas oars op woansdei en freed yn Reduzum. Mar nei de hjerstfakânsje begjint in tydlik, twa-wikeliks roaster.