Toplaach foar brêge

De brêge nei it Swinlân kriget syn lêste toplaach. Dit wurk wurdt yn twa helten dien. Elkenien kin sa goed fan de brêge gebrûk meitsjen bliuwe. Mei in deklaach fan read grint ha we aanst in feilige oerstek.