2 deryn, 3 derút, dat binne dan…

Dit wykein binne wer in protte minsken oan it ‘treintellen’. Lyk as oare jierren sille yn twa wykeinen minsken yn ‘t spier foar de Sportstichting of de kuorbalferiening. De tellers fertsjinje sa in moai bûssintsje foar de sportklubs.