Blêd oprommers

Noch efkes en dan binne de beammen keal. Gekleurde blêden falle oeral om ús hinne. Foar dat se op ‘e dyk foar oerlêst soargjen gean, sûchje de mannen fan de gemeentelike reinigingstsjinst de blêden mei grute stofsûgers op.