Waarhûske

By de Bernewrâld, kinne se har mar goed op it waar tariede. De waarsfoarútsichten binne op ‘e rúten set. Mei dizze hjerstdagen stean de poddestoelen en learskes yn de finsterbank. En as it moai waar is stiet der in bernewein bûten.