Op in skip moat ien grutte mêst wêze

Der binne in soad siswizen dy’t it skipperslibben oanbelangje. Man oerboord, in iter minder is sa ien. Hoekstra hat jierren lang op in binnefeartskip wenne en wurke. By de Vrouwen van Nu fertelde hy oer it libben oan board.