Dêr komt Sinteklaas….

Kloften bern stiene te wachtsjen op ‘e nije pier,
En lang om let wie it dan safier
Sint kaam mei de boat en gong fierder mei hynder en wein
Lês fierder