Swarte piten wolle ek boartsje

Der wiene twa piten by de TSO op besite
Nee, se woene net mei ite
Boartsje mei de bern dat wie har plan
No dêr kinne se by de TSO ek wol wat fan.