Grutte mannen wol ek noch wolris yn it sân omgrave

Al in oantal dagen wurdt der drok yn de boarterstún omgraaft. Trochdat er ferstoppings wiene yn de wetterôffier moast de boarterstún foar in part op ‘e skop.