Jierboek 2008

It wurdt al wer de fiifde op rige. It jierboek fan Piet Elzinga. It hiele doarpsbarren fan 2008 hat er fêstlein yn boekfoarm. Hawwe jo belang by sa’n jierboek? Jo kinne belje (til. 601901)of it fia de mail trochjaan.